sub
Subota, 20. jul 2024.

novi logo ZP mali

Uzimajući u obzir da su ženska prava u Srbiji i dalje ugrožena i da se sa diskriminacijom suočavaju pripadnici manjinskih grupa, ukazujemo da su prava žena iz manjinskih grupa posebno ugrožena.

Prema popisu Republike Srbije iz 2002. godine ukupno romske populacije na teritoriji Srbije ima 108.193 od kojih 52% čine žene, uz postojanje tvrdnji od strane romskih organizacija, aktivista i aktivistkinja da ih ima mnogo više od zvaničnih podataka. Prema postojećim istraživanjima i analizama Romkinje predstavljaju jednu od najugroženijih društvenih grupa koje se svakodnevno suočavaju sa svim oblicima diskriminacije: u obrazovanju, ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, pri zapošljavanju i učešću u javnom i političkom životu. Imajući u vidu specifičan položaj Romkinja u zajednici usled patrijahalnih normi i običaja, Romkinje su izložene nasilju u porodici i višestrukoj diskriminaciji u društvu.

 • Podaci iz Izveštaja iz senke koje su načinile organizacije Romsko-ženske mreže Srbije, a koji je razmatran na 38. sednici Komiteta Ujedinjenih nacija za praćenje sprovođenja Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije, govore da:Životni uslovi Roma su u Srbiji ekstremno neadekvatni, što je rezultat uslova stanovanja i siromaštva koji su ispod standarda;
 • Romkinje su u Srbiji u mnogim slučajevima bez ličnih dokumenata. Ovo je naročito slučaj sa izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicama, što predstavlja veliku prepreku za ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava;
 • Među izabranim funkcionerima u Srbiji skoro da nema Romkinja;
 • Zakonska rešenja i strategije koje su do sada usvojene od strane Vlade Srbije sa ciljem da se poboljša socio-ekonomski položaj Roma nisu se pokazale kao adekvatne za Romkinje i vrlo često im nedostaje rodna perspektiva koja uzima u obzir specifičnu situaciju i potrebe Romkinja;
 • Nasilje nad Romkinjama je sistemsko i rasprostranjeno, a do njega dolazi i u okviru romske zajednice i van nje.

Komitet Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije Ujedinjenih nacija (CEDAW Komitet) je u Zaključnim komentarima za Republiku Srbiju objavljenim u junu 2007. godine, posebno istakao loš položaj Romkinja u Srbiji i preporučio hitno sprovođenje mera za ukidanje diskriminacije iz prakse i običaja prema Romkinjama kroz 7 preporuka (član 20, 24, 28, 30, 32, 36,  38).Posebno ističemo da je CEDAW Komitet Ujedinjenih nacija naglasio slabo učešće žena, posebno žena iz nacionalnih manjina, u političkom i javnom životu Republike Srbije, u telima koja ih predstavljaju i  na visokom nivou donošenja odluka.

Iako je Republika Srbija usvojila Nacionalnu strategiju za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost, Zakon o ravnopravnosti polova i druge zakonske akte, položaj Romkinja se još uvek nije poboljšao.

U Nacionalnoj strategiji za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost  naglašava se da višestruko diskriminisane žene imaju poseban problem kako bi se u većem broju uključile u javni i politički život.

Romsko-ženska mreža Srbije i Ženska romska mreža Vojvodine podsećaju da Nacionalna strategija za unapređenje položaja žena, u članu 4.1.2. kao poseban cilj ističe ostvarivanje prava žena da ravnomerno sa muškarcima učestvuju u odlučivanju, i to kroz povećanje učešća žena u predstavničkim telima na svim nivoima.

Romsko-ženska mreža Srbije i Ženska romska mreža Vojvodine pozdravljaju donošenje zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina i podršku aktivnostima vezanim za izbore za Savete nacionalnih manjina, kao i zakonsku odredbu kojom se propisuje 30% manje zastupljenog pola na izbornim listama i u sazivima Nacionalnih saveta. Stoga članice Mreža donose:

PLATFORMU

 1. Ciljevi Platforme:Učešće  žena u javnom i političkom životu, posebno u izborima za Nacionalne savete nacionalnih manjina Republike Srbije;
 2. Promovisanje politike ravnopravnosti i tolerancije;
 3. Ostvarivanje prava u oblastima: Obrazovanja, Kulture, Informisanja, Službene upotrebe jezika i pisma .

 Članice Mreža se obavezuju da će ove ciljeve ostvarivati držeći se principa:

 • Ostvarivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava za sve Romkinje tj. prava da biramo i budemo birane;
 • Razumevanje potreba Romkinja i njihovo osnaživanje da preuzmu aktivnu ulogu u rešavanju svojih problema i ostvarivanju svojih interesa;
 • Politike solidarnosti sa drugim ženama i marginalizovanim grupama;
 • Transparentnosti u radu među članicama Mreža i u odnosu na romsku i širu zajednicu;
 • Uključenosti i otvorenosti Mreža za prijem novih članica i uvažavanje različitih mišljenja i stavova;
 • Umrežavanja i saradnje sa Odborima za rodnu ravnopravnost ostalih Saveta nacionalnih manjina.

Zahtevamo:

 1. Poštovanje zakonske odredbe Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina o uključenosti manje zastupljenog pola na izbornim listama (član 72);
 2. Poštovanje zakonske odredbe istog zakona o raspodeli mandata po redosledu na listi (član 98);
 3. U slučaju odustajanja kandidatkinje od mandata, obavezno je zameniti osobom istog pola;
 4. Podršku svim kandidatkinjama na svim listama;
 5. Podršku angažovanju pripadnica nacionalnih manjina za ženska pitanja u radu Nacionalnih saveta;
 6. Obavezno formiranje i aktivan rad Odbora za rodnu ravnopravnost u svim Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

 

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2