sub
Ponedeljak, 05. jun 2023.

novi logo ZP mali

SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE - SPECIJALNA SEDNICA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA NA TEMU POLOŽAJ ROMKINJA DANAS

skupstinaSavet za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije i Odbor za ravnopravnost polova Narodne Skupštine, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Romsko-ženskom mrežom, 7. aprila organizovale su Specijalnu sednicu sa temom «Položaj Romkinja u Srbiji danas». Sednica se održala u Maloj sali Narodne Skupštine.

Ova sednica je bila posvećena razmatranju i analizi najvažnijih problema sa kojim se Romkinje danas susreću, a rezultat rada su zaključci i preporuke za unapređivanje položaja žena iz romske populacije.

Neposredni povod za ovaj događaj je obeležavanje 8. aprila Međunarodnog dana Roma, kao i aktuelna kampanja Mesec romsko-ženskog aktivizma. Govorilo se o pomacima za unapređenje položaja Romkinja u okviru Dekade Roma, o nivou institucionalizacije romskog ženskog pitanja na lokalnom nivou, načinima suzbijanja nasilja nad ženama Romkinjama, itd.

Ispred Odbora za ravnopravnost polova Narodne Skupštine se prisutnima obratila predsednica Odbora Gordana Paunović Milosavljević; Dragana Petrović u ime Saveta za rodnu ravnopravnost Republike Srbije; i Dajana Faloni, šefica odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji. Predstavnice Romsko-ženske mreže Srbije su se takođe obratile  prisutnima: Slavica Vasić, koja je i članica Saveta za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije, je govorila o Dekadi Roma i ženskom pitanju; Danica Jovanović je prezentovala problem nasilja nad ženama; Vera Kurtić je predstavila zagovarački rad Mreže na izradi lokalnih strateških dokumenata  za unapređenje položaja Romkinja; Sofka Vasiljković je govorila o Romkinjama u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine.

Na ovoj sednici su prisustvovale/i narodni poslanici/e ali i predstavnice relevantnih tela na visokom nivou, kao što su Poverenica za ravnopravnost Republike Srbije, prof. dr Nevena Petrušić; direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije dr Natalija Mićunović; Milica Todorović, narodna poslanica; prof.dr Zorica Mršević; konsultantkinja Uprave za rodnu ravnorpravnost Vlade Republike Srbije, Vesna Jarić; prof.emeritus dr Svenka Savić; narodna poslanica i predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost Opštine Zvezdara, Lejla Ruždić, i druge koje su se uključile i u diskusiju dajući svoju podršku naporima Romsko-ženske mreže.

Zaključci i preporuke Specijalne sednice "Položaj Romkinja u Srbiji danas":
  • Neophodno je institucionalizovati pitanje Romkinja i uspostaviti održivo sistemsko rešenje za rešavanje probema sa kojima se susreću Romkinje na svim nivoima.
  • Neophodno je uključiti sve relevantne aktere na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou u uspostavljanje prioriteta, potreba i mera sa ciljem unapređivanja položaja Romkinja.
  • Uspostaviti model za izradu stareteškog dokumenta na lokalnom niovu, lokalnih akcionih planova koji se obraćaju problemima i potrebama Romkinja. 
  • Potrebno je izraditi jasne preporuke za usvajanje Lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Romkinja, sa nacionalnog nivoa (Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Republike Srbije)  prema lokalnim samoupravama i mehanizmima za rodnu ravnopravnost na lokalu, u cilju realizacije što konkretnijih mera za implementaciju Strategije za unapređenje položaja Roma i nacionalnih planova akcije.
  • Neophodno je jasno ukazati na značaj finansijske podrške obuhvaćenim lokalnim strateškim dokumentima,  kroz usvajanje linija u planovima lokalnih budžeta, u cilju sprovođenja prioritetnih mera u realnom vremenskom periodu do kraja 2014. godine.
  • Neophodno je unaprediti saradnju i kvalitet usluga organizacija civilnog društva, ustanova socijalne zaštite, policije i sudstva za žene žrtve nasilja putem stvaranja mreže pomoći, sa posebnim naglaskom na specifičnosti romske zajednice. 
  • Osigurati pružanje konkretne podrške manjinskim ženama žrtvama nasilja kroz usluge SOS telefona,  pristupačnim ženama iz manjina, kao i besplatne pravne službe.
  • Stvoriti uslove za aktivnije učešće Romkinja u javnom i političkom životu.
  • Potrebno je podržati učešće Romkinja u okviru predstavničkih tela nacionalnih manjina.
  • Neophodno je u zakonodavnom okviru stvoriti uslove za aktivnije uključivanje žena u javni i politički život, uključujući i žene iz nacionalnih manjina.

 

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2